Сряда, 18 Януари 2023 16:21
УС свика Общо събрание на БФ Волейбол на 24 март

Управителният съвет свика редовно Общо събрание на Българска федерация по волейбол. Форумът ще бъде на 24 март 2023 година от 10 ч в зала „Витоша“ на улица „Баку“ №3 в София.

Дневният ред на Общото събрание е следният:

1. Приемане на отчет на УС на БФВ за дейността на сдружението за 2022 г., включващ и отчет за 2022 г. по чл. 30, ал. 2, т. 1 от ЗФВС, във връзка с приетата Програма на БФВ по чл. 28, ал. 1, т. 10 от ЗФВС.

2. Приемане на финансов отчет на БФВ за 2022 г. и на доклад на одитор, извършил заверка на финансовия отчет за 2022 г.

3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на председателя на сдружението и на членовете на управителния съвет на БФВ за дейността им през 2022 г.

4. Приемане на бюджет за дейността на БФВ през 2023 г.

5. Приемане на решение за избор на одитор и за оторизация за извършване на заверката на финансовия отчет на БФВ за 2023 г.

6. Изменение и допълнение на Устава на сдружението, съгласно предложен проект.

7. Освобождаване от длъжност на членове на управителния съвет на сдружението.

8. Избор на нови членове на управителния съвет на БФВ в съответствие с приетите изменения и допълнения в Устава на БФВ, със срок на мандата съобразно взетото на 30.10.2021 г. решение на Общото събрание.

9. Утвърждаване на информация и оценка на дейността на спортните клубове, членове на БФВ, за спортно–състезателната 2022 година, съгласно Приложение № 2 към Раздел V, т.4. от Програма за развитие на спортните клубове за 2023 г.

Поканват се законните представители на членовете или техните упълномощени представители, с писмено пълномощно с нотариално заверен подпис, да вземат участие в работата на Общото събрание. При липса на кворум към обявения начален час на общото събрание (10.00 часа), на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе от 11.00 часа на 24. 03. 2023 г., на същото място и при същия дневен ред.

Другите решения на Управителния съвет от 17 януари 2023 г. са следните:

1. Утвърден беше годишният финансов отчет на БФВ по договора с ММС.

2. Утвърден беше проектът на Българска федерация по волейбол по Програма за олимпийска подготовка и развитие на спорта за високи постижения за 2023 г., както и този по Програма за кадрово осигуряване на олимпийската подготовка и спорта за високи постижения за 2023 г.

3. Приет беше спортният календар на БФВ за 2023 г.

4. Утвърден беше и Правилник за оценка работата на треньорите на националните отбори по волейбол.

Управителният съвет на БФВ взе решение да даде срок до 2 май 2023 г. на волейболните клубове, чиито отбори участват в Ефбет Суперволей, Висша лига и Демакс лига, да приведат дейността си в съответствие с Наредба № 1 от 4 февруари 2019 за треньорските кадри. След края на този сезон на първенствата от Национална волейболна лига при мъжете и жените на треньори, които не са лицензирани от ММС, няма да се разрешава да водят мачове.

„На предстоящото редовно Общо събрание предстои да бъде приет нов Устав на федерацията, който да бъде възможно най-адекватен на времето, да дава възможности за много по-конструктивна работа в нашата мисия за развитие на волейбола на всички нива и по-ясни правила при вземането на важни решения и встъпването в дългосрочни ангажименти. На база на изключително позитивните промени в Устава вярваме, че следващият състав на Управителния съвет ще е много по-оперативен, членовете на управата ще участват по-активно, ще допринасят максимално със своята експертиза, контакти или възможности за подпомагане на финансовото състояние на федерацията“, заяви президентът на БФВ Любомир Ганев.

Както е известно, на заседанието си от 13 септември 2022 г. УС на БФВ взе решение на следващо Общо събрание на федерацията да бъдат проведени избори за нов Управителен съвет. Новият Управителен съвет ще бъде намален до 17 души. Взетото решение е базирано на ангажиментите, поети от настоящото ръководство, преди встъпване в длъжност на 13 март 2020 г.

Българската федерация по волейбол адмирира идеята стремежът към нов начин на работа на Управителния съвет да стартира още с процеса по приемане на номинации за членове на УС, като кандидатите бъдат номинирани до един месец преди Общото събрание, за да може впоследствие всеки да представи идеите си заедно с мотивите да бъде част от бъдещия Управителен съвет.